VELGRAF.BIZ
Финансови, Правни, Инвестиционни и Инженерингови услуги, Търговия
 
HOME
Велграф Груп
БЕК
Velgraf USA Inc.
Velgraf Turkmenistan
Velgraf Consultants
Водно Строителство
Водоканалпроект-Чисти Води
Хидрострой
Газенергокомплект
Интератоменерго

Конс. Бултуркстрой Информинвест АД
Трансстрой-Варна
Давид Холдинг
Технос
Техноимпекс
Velgraf CANADA

Българска Енергетична Компания е Акционерно дружество, регистрирано с решение № 464/2002 г. на Софийски окръжен съд в съответствие с Търговския закон на Република България с Изпълнителен Директор проф. Богдан Угърчински.

Българска Енергетична Компания е специализирана в следните области:

Енергийна ефективност

В областта на енергийната ефективност БЕК АД развива успешно своята дейност от началото на 2005г. Ние сме сред първите фирми получили Удостоверение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради . От началото на 2006г. БЕК АД е вписана в публичния регистър АУЕР на лицата извършващи обследване на промишлени системи , с което ни се дава право да извършваме обследване за енергийна ефективност на промишлени обекти.

До този момент сме обследвали над 250 сгради-търговски центрове, административни сгради, хотели, офиси, жилищни кооперации, учебни заведения, болници и други. По-голяма част от обследваните сгради, са представени в Списък на обследвани и сертифицирани сгради. Част от обектите, въз основа на изготвените от нас доклади, са кандидатствали и получили финансиране за реализация на енергоспестяващите мерки от Международен Фонд Козлодуй, Национален доверител еко фонд, Фонд енергийна ефективност и Оперативни програми на Европейските фондове.

Извършили сме енергийни одити, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност, на над 65 промишлени системи - предприятия в различни отрасли на промишлеността и земеделски производители. По-голямата част от обследваните заводи са представени в Списък на обследвани промишлени системи. Допълнително сме консултирали над 30 малки, средни и големи предприятия по проекти за възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност. Голяма част от обследваните от нас заводи са кандидатствали и са получили финансиране от европейските фондове, за решаване на проблемите с енергийната ефективност.

Екипът ни е работил активно по проекти обявявани по предсъединителните програми на Европейската Общност като: PHARE и ISPA и Оперативните програми 2007-2013г.. В момента се работи особено ефективно по Програма за развитие на селските райони. В новият програмен период на Структурните фондове на ЕС 2014-2020г. ще продължим дейността си по разработване на проектни предложения и енергийни одити на бенефициенти кандидатстващи по ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП "Региони в растеж" и ПРСР, като предвиждаме разширяване на дейността ни в областта на околната среда - пречиствателни станции и преработка на отпадъци.

БЕК АД притежава сертификат за правоспособност за извършване на енергийни одити и консултации по разработване на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в малки и средни предприятия, издаден от ЕБВР.

Нашата цел е осигуряване на пълния набор от услуги за клиентите: от обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, подготовка на документи за кандидатстване по оперативните програми, до съдействие в реализацията на мероприятията за подобряване на енергийната ефективност, чрез финансиране от европейските фондове.

Списък на обследвани и сертифицирани сгради

Списък на обследвани промишлени системи

Референции на обследвани и сертифицирани сгради

Референции на обследвани промишлени системи

Възобновяеми източници и ко-генерации

В областта на проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийни системи ползващи възобновяеми източници (вятърна енергия, слънчева енергия, приливна енергия, геотермална енергия, водна енергия и биомаса), ние развиваме своята дейност на базата на опита, know-how и патентите на своите дългогодишни австрийски партньори Wärmebetriebe G.m.b.H. и Bonergo.

Българска енергетична компания АД съвместно с Wärmebetriebe G.m.b.H. разработиха идеен и технически проект за изграждане на Топлофикационна централа на биомаса в град Ихтиман. Основното генериращо съоръжение в отоплителната централа е котел за пиролизно изгаряне на биомаса (дървесен чипс) с мощност 3 MW. Нашата компания работи съвместно с "Био Пауър" АД в процеса на изграждане, доставка и монтаж на съоръженията на централата, полагане на топлопроводната мрежа и присъединяване на абонатните станции към мрежата. Реализирайки проекта, ние постигнахме целта си да изградим независима мрежа за топлоснабдяване, достъпна за клиентите и съвместима с околната среда, която да гарантира нейното опазване и подобряване. ТЕЦ Ихтиман е въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г., а стойността на цялостната инвестиция в нея е около 4 млн. евро.

Консултантски услуги

БЕК АД е консултант по успешно завършен проект за внедряване на нови енергийно ефективни въздухоподгреватели в ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК-2".

Нашят екип е консултант при изготвянето на техническа документация и разработване на проект за изграждане на ко-генерация в Топлоелектрическата Централа на завод "Ямболен" АД, гр. Ямбол.

БЕК АД съвместно с проектантският отдел на НПО "Сатурн"- Русия, консултира и изготви идейни проекти за монтаж на ко-генерационни системи в малки и средни промишлени предприятия в град Казанлък – "Катекс" АД, град Самоков – "Пластимо" АД, град Костенец – "ХХИ" АД, град Елин Пелин – "Енетек" ООД и в топлофикационните централи на град Ямбол – "Топлофикация Ямбол" ЕАД, град София – "Топлофикация София" ЕАД и по-точно в "ОЦ Люлин" и "ОЦ Овча купел".

Компанията ни участва в подготовката на техническата документация и идеен проект за изграждане на нова ко-генерационна система на територията ОЦ "Земляне" – гр.София, представляваща централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с мощност 24 MW. Проектът е представен и разгледан от Общински съвет на гр. София и е в етап на изготвяне на техническо и финансово становище от "Топлофикация София" АД.

Българската Енергетична Компания е лидер на Консорциум"ЕНЕРГЕТИКА" в който влизат още: "Енергомонтаж Интернешънъл" ЗАД, Руска Федерация; "Промишлена Енергетика"АД, България и "Монтмонтаза" АД, Хърватска.

Българската Енергетична Компания е съдружник в:

 • "Балканска Енергетична Компания" АД, Черна Гора в която влизат още: Lanrussinvest, Russia и Travel Center, Russia;
 • "Консорциум за устойчиво енергийно развитие"

  Българската Енергетична Компания има сключени договори за съвместна дейност с български и чуждестранни компании в областта на:

 • изграждане и експлоатация на енергийни обекти;
 • износ на електроенергия;
 • внос на резервни части и оборудване за нуждите на енергийния сектор;
 • изготвяне на технически проекти за изграждане на ко-генерационни системи;
 • проектиране, въвеждане в експлоатация и управление на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

  Българската Енергетична Компания подписа договори за сътрудничество за срок от 15 години със следните големи руски предприятия:

  1. ОАО "Машиностроителен завод "ЗиО-Подолск" /г. Подолск/
   ОАО "Машиностроителен завод "ЗиО-Пододолск" е едно от водещите предприятия в енергийното машиностроене на Русия. Основните направления по които работи завода са: разработка и производство на оборудване за обекти от традиционната енергийна индустрия, атомната енергетика, предприятия от газовата и нефтено-химическа преработка.
  2. ОАО "Новая Эра" (г. Санкт – Петербург)
   Основна дейност на предприятието е проектиране, производство и монтаж на: корабни електроразпределителни устройства до 1 000 W ; автоматични системи; дизел-електрически станции с различна мощност; контролни панели, табла, панели за електроразпределителни системи; средноволтови електроразпределителни устройства 6,3 kW и 10 kW; метални конструкции и др.
  3. ОАО "Ижорские заводи" (г. Санкт – Петербург)
   Производствената гама на завода включва: оборудване за първия кръг на атомни електроцентрали с водни реакторни установки; транспортно-технологично оборудване за съхранение и транспорт на отработено ядрено гориво; кариерни екскаватори; техника за уранодобивната промишленост; оборудване за металургични заводи; оборудване за изследвания в областта на физиката на високите енергии; радиолокационни антенни оборудвания; пътни машини за строителство и ремонт на железопътни линии и др.
  4. ЗАО "Энергомонтаж Интернешнл" (г. Москва)
   Основни направления на дейност: монтажни работи при строителство, ремонт и модернизация на електростанции; производство на дефектоскопи на базата на изсточнизи на йонизиращо лъчение за контрол на качеството на заваръчни шевове; услуги по контрол на качеството на заваръчни шевове.
  5. РНЦ "Курчатовский институт" (г. Москва)
   Основният предмет на дейност на РНЦ "Курчатовский институт" е комплексното решаване на проблемите на безопасността и екологически чистото получаване на енергия на базата на ядрени реакции за деление и синтез, провеждане на фундаментални физически изследвания и разработки в тези и сходни области.
  6. ВНИИ по експлуатация на атомни електростанции (г. Москва)
   Основната дейност на института включва: разработки в тясно взаимодействие с проектно-конструкторски, научни, промишлени предприятия и организации занимаващи се с проблемите на атомната енергетика; научно-изследователски и опитно-конструкторски дейности по повишаване надеждността, безопасността и ефикасността на атомните електростанции.
  7. НИИ за атомни реактори (г. Дмитровоград, Ульяновская област)
   Основната дейност на института е: изследвания в областта на реакторни материали, включително облъчване на ядрено гориво от всички видове реактори; разработка на производствени и преработващи технологии за гориво от ядрени енергетически съоръжения; разработка и производство на радиационни източници с приложение в промишлеността и медицината; радиационни изпитвания на транспортни контейнери.

   Адрес за контакти:

   БЕК
   ул. "Калоян" № 8
   1000 София, БЪЛГАРИЯ
   Тел.: (+359 2) 930 7550
   Факс: (+359 2) 988 4833
   bulgenergy.co@velgraf.biz